Doğu Coğrafya Dergisi
RESEARCH ARTICLE

Aşağı Meriç Havzası’nda Arazi Kullanımı

1.

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Türkiye

2.

Marmara Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, İstanbul, Türkiye

Eastern Geographical Review 2022; 27: 65-78
DOI: 10.5152/EGJ.2022.22812
Okunma: 368 İndirilme: 65 Online Yayın Tarihi: 27 Aralık 2022

Araştırma sahası, Marmara Bölgesi’nin Ergene Bölümü’nde Edirne ili sınırları içinde yer almaktadır. Meriç Havzası’nın Türkiye topraklarındaki aşağı çığırını kapsamaktadır. Bütüncül bir arazi kullanımı çalışmasında, inceleme alanının arazi kullanım türü, arazinin kullanım kabiliyet bakımından sınıflandırılması ve arazi kullanımının değerlendirilmesi gibi safhalar önem arz etmektedir. Bu nedenle ilgili havzanın arazi kullanım durumunun incelenmesi, doğal ortam koşulları göz önüne alınarak sürdürülebilir kullanım ve yönetim için öneriler sunulması öncelikli amaçlar arasında düşünülmüştür. Çalışma kapsamında arazi kullanımının tarihsel gelişimi araştırılmıştır. Coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak toprak ve statip (sorunlu tarım alanlarının tespiti ve iyileştirilmesi projesi) verileri analiz edilmiş, arazi kullanım ve arazi kullanım kabiliyet dağılımı incelenmiştir. Havzada tarım alanları ve ormanların oransal olarak en geniş sahayı kapladığı görülmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde doğal kaynakların bilinçli bir şekilde kullanımı için havza bazında yapılacak sürdürülebilir kullanım ve yönetim çalışmalarına ihtiyaç vardır. Bu çerçevede havzadaki doğal kaynakların sürdürülebilirliği açısından arazi kullanımı incelenmiş; ekolojik dengenin korunması, mevcut sorunların giderilmesi ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi için bir arazi kullanımı önerisi geliştirilmiştir.

Cite this article as: Kibaroğlu, Y., & Garipağaoğlu, N. (2022). Land use in the Lower Meriç Basin. Eastern Geographical Review, 27(48), 65-78.

Ekler
ENGLISH
ISSN 1302-7956 EISSN 2717-834X